drybox

Vad är en DRYBOX?

Fukt i byggnader orsakar skador

Fukt i för hög nivå är skadligt både för byggnadens konstruktion och för de människor som vistas där. 36 % av de svenska byggnaderna har fukt- och mögelskador enligt Boverket (2011) och fuktskadorna står för 70 % av alla skador inom fastighetsbranschen. Hög relativ fuktighet är orsaken till många problem så som mögel, dålig lukt, rost och kondens. En hög fuktnivå gynnar även mögel- och svamptillväxt vilket kan resultera i dålig inomhusluft i hela byggnaden, även om möglet finns i en krypgrunden. Fukt- och mögelskador påverkar de som vistas i miljön på många olika sätt. Vanliga symptom är huvudvärk och irriterade slemhinnor.

Drybox avfuktar krypgrunder, vindar, källare och andra fuktiga miljöer. Fungerar utmärkt även vid fuktskadesanering.

Drybox består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal och två tilluftskanaler. Den fuktiga luften sugs in i avfuktaren via ett filterförsett galler och pressas vidare genom en roterande rotor som absorberar fukten. Rotorn har ett stort antal luftkanaler där ytan är impregnerad med ett fuktupptagande medel (t.ex. kiselgel eller Zeolit). Rotorn torkas kontinuerligt genom att varm luft blåses igenom rotorn, vattenmolekylerna förångas och den fuktmättade luften blåses ut via frånluftskanalen till utsidan av byggnaden. Torr luft återförs till utrymmet via torrluftskanalerna. Inget uppsamlingskar för vätska behövs.

Drybox avfuktare förebygger fuktrelaterade problem

Vid temperaturförändringar kondenseras fukten på kallare ytor och skapar grogrund för mögel. Många av orsakerna till fuktskador och dålig innemiljö kan minskas genom underhåll och kontinuerlig kontroll av luftfuktigheten. Men Sverige har en relativ fukthalt på drygt 80% RH i genomsnitt över året, vintertid är vatteninnehållet 1-2 gram och sommartid 10-12 gram, varför det krävs många gånger hjälp med avfuktare för att förebygga fuktrelaterade problem. Drybox är även ett mycket effektivt hjälpmedel för att hantera konstaterade fuktskador och vattenskador.

Fukt sprids i byggnaden via luften

Fukten kommer in i byggnaden via markfukt, byggfukt, nederbörd, läckage och luftfuktighet som kommer av mänsklig aktivitet t.ex. när man skurar golv. Fukten sprids i hela byggnaden via luften och ger även hög luftfuktighet på andra platser än där fukten först tog sig in. Med dagens bättre isolerade hus finns risken att fukten stängs inne i byggnaden i stället för att den ventileras ut.

Effektiv avfuktning mellan -20 och 40C

Drybox avfuktare skapar även ett undertryck i hela byggnaden vilket medför att risken för mögelbildning och dålig lukt minskar även i övriga delar av huset.

Uppvärmning, bra alternativ till adsorptonsavfuktning

Avfuktning kan endast ske på tre olika sätt, med sorptionsavfuktare, kondensavfuktare eller via uppvärmning. Vid värmning av luft sänker man den relativa luftfuktigheten till säkra nivåer där inga problem kan uppstå. Ett mycket energieffektivt, långvarigt och driftssäkert sätt att säkra en krypgrund, torpargrund eller kallvind från fuktproblem.  Kondensavfuktare fungerar bäst vid mycket hög temperatur och hög luftfuktighet, men INTE vid låg temperatur, där är kondensavfuktaren i princip utan funktion.