OM FUKT I BYGGNADER

Fukt i byggnadskonstruktion orsakar skador

Fukt i för hög nivå är skadligt både för byggnadens konstruktion och för de människor som vistas där. 36 % av de svenska byggnaderna har fukt- och mögelskador enligt Boverket (2011) och fuktskadorna står för 70 % av alla skador inom fastighetsbranschen. Hög relativ fuktighet är orsaken till många problem så som mögel, dålig lukt, rost och kondens. Hög fuktnivå gynnar även mögel- och svamptillväxt vilket kan resultera i dålig inomhusluft i hela byggnaden, även om möglet befinner sig i en krypgrund. Fukt- och mögelskador påverkar de som vistas i miljön på många olika sätt, men vanliga symptom är huvudvärk och irriterade slemhinnor.

Drybox avfuktare förebygger fuktrelaterade problem

Vid temperaturförändringar kondenseras fukten på kallare ytor och skapar grogrund för mögel. Många av orsakerna till fuktskador och dålig innemiljö kan undvikas med hjälp av normalt underhåll och kontinuerlig kontroll av luftfuktigheten. Men Sverige har en relativ fukthalt på drygt 80% RH i genomsnitt över året, vintertid är vatteninnehållet 1-2 gram och sommartid 10-12 gram, därför krävs många gånger avfuktare för att förebygga fuktrelaterade problem. Avfuktaren är även ett nödvändigt hjälpmedel vid konstaterade fuktskador och vattenskador.

Fukt sprids i byggnaden via luften

Fukten kommer in i byggnaden via markfukt, byggfukt, nederbörd, läckage, luftfuktighet som kommer av mänsklig aktivitet samt städvatten. Fukten sprids i hela byggnaden via luften och ger även hög luftfuktighet på andra platser än där fukten först tog sig in. Med dagens bättre isolerade hus finns risken att fukten stängs inne i byggnaden istället för att ventileras ut.

Enbart uppvärmning fungerar inte

Avfuktning kan endast ske på olika sätt, med sorptionsavfuktare, kondensavfuktare eller via uppvärmning. Vid värmning av luft sänks endast den relativa luftfuktigheten men inte fuktinnehållet, dvs man kan inte avfukta genom att värma luft, fuktinnehållet består. Kondensavfuktare fungerar bäst vid mycket hög temperatur och hög luftfuktighet, men INTE vid låg temperatur, där är kondensavfuktaren i princip utan funktion.

Alla avfuktare från DryBOX baseras på adsorptionsteknik.