GARANTI

Garantibestämmelser

Avser samtliga produkter¹ som används under varumärket Drybox. Garanti-åtaganden för Drybox sker enbart om samtliga anvisningar nedan följs. Drybox reserverar sig för eventuella förändringar i tekniska specifikationer och detaljer. Garantin gäller inte för förbrukningsartiklar.
 • För samtliga avfuktare som marknadsförs under varu-
  märket Drybox lämnas minst 2 år konstruktions-, fabrikations- och materialgaranti från inköpsdagen under förutsättning att den är installerad i ett EU-land eller Norge. Observera att det för företag gäller andra garantiregler. Företag har alltid 1 års garanti på Drybox avfuktare.
 • Förlängd garanti erbjuds vid köp av avfuktarna Drybox X3 light och Drybox X4. Avfuktaren måste vara registrerad med serienummer på Drybox.se och registreringen måste ske senast 6 månader efter inköpsdatum. Förlängd garanti erbjuds endast privatpersoner.
 • Drybox åtar sig att under garantitiden avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen via reparation eller genom utbyte av produkten.
 • Vid fel skall detta reklameras omedelbart.
 • Om köparen själv vill avhjälpa eventuella fel, står köparen för kostnaderna. Garantiåtagande kommer att upphöra per automatik.
 • Byte av filter skall ske enligt tillverkarens rekommend-
  ation. Se respektive produkt för närmare information.
1. Produkterna X1, X200, X2 paint, X3, X3 light, X4
 • Förvaringsmiljö: DryBOX produkter ska vid förvaring förvaras i inomhusmiljö.
 • Drybox ansvarar inte för fel som uppkommit vid en avvikelse från normal hantering, där onormal påverkan, såväl mekanisk eller miljömässig inträffat.
 • Drybox ansvarar inte för eventuella fel vid installation, fel uppkomna p.g.a. elektriska spänningsvariationer, översvämning eller vattenbelastning.
 • Drybox ansvarar inte för indirekta skador, d.v.s. skada på produkten, personskada, förmögenhetsskada, affärsförlust, skador som uppstått vid driftstopp eller liknande.
 • Drybox ansvarar ej för ersättning vid eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel vid installation eller fel i produkten. Köparen fortlöpande kontrollerar energi-
  åtgången efter installation.
 • Felanmälan kan göras till installatör/återförsäljare med beskrivning av produktfelet, produktens serienummer, inköpsdatum och installationsdatum.